PersonnelProfessionnelLes Cyranos ImagesPublicationsLiens


Am Net hänke bliwwen

- Guy Wagner - 
Ech sinn
de Freak
de Com-
de Com-Putter-Freak

ech murphen
an surfen
ech sausen
a browsen
ouni Break
durch de Web
de World
de Wide
de WorldWideWeb

voll digital
't as scho banal
iwwer Modem
a Phone
an duerno en Node
komm'n ech kamout
ran an den Net

mat ganz neiem
Tool
loggen ech mech
an...

... cool...

an dann...
an da geet et lass
et ass
de Glanz
fir
Milliounen
a mech
a mech
a mech
ganz
eleng

mat ppp a mat slip
sinn ech den Typ
um Mega-Trip
ech si scho ganz high
hei
kuck elei

ech loggen
mech an
a joggen
dann
ze frécks
duurch Hypertext
ech gin es net mitt
deër Bytes an deër Bits
ech jetten
telnetten
a chatten
am Online-Talk

e-mail
mecht gäil
mecht gäil
mecht megamegamega...

... gäil

duurch ëmmer nei Links
steiren ech mech blann
ouni Hetz
an d'grousst Netz
an dann
an Internet-
Chat-
Orgien ran...

... just for fun...
 
 

 

aplaz eng Mäischen
am Bett
saust méng Maus
iwwer de Pad

an hei kënns
de mat
Emoticons
ran an
den Internet
Relay Chat

mäi Server mäin Host
déi si lo mäin Troust
mäin eent
a mäin alles
a bidde mer alles
wat ech nach brauch
fir Kapp a fir Bauch

ech jetten
telnetten
a chatten
ech sinn net
ze retten
méng Aen
déi brennen
ech rennen
ëm Liewen a Kapp
a fale schon bal
vun de Féiss
lo geet mer de Wapp

't gëtt mer ganz kal
an ëmmer méi béiss
am Raiber-
am Raiber-
am Cyberspace

't ass längstens ze spéit
d'virtuvirtuvirtuell
Realitéit
ass schnell
derbäi
mech anzefänken

ech hänken
am Net
a kee gëtt mer d'Hand
fir raus mech ze huelen
fir raus mech ze rappen

ech klappe
mech erëm
mat Monstre ganz schlëmm

hätt
de Bill Gates
dach nëmmen
den Aids
dann hätt ech
méng Rou
ma esou
ass et zou

dëst virtuellt
Paradäis
't ass eng Häll
well
am Net
sëtzt eng fett
Spann
a mengt ech wier d'Méck
sou gëtt et keen Zréck
an dann
as et aus
ech kommen net raus
a bezuelen de Präis...

... Schäiss!!!...
 

© Guy Wagner, 1996


Retour...


PersonnelProfessionnelLes CyranosImagesPublicationsLiens