PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
Aus: "Sauer Zäiten"
Cabaretsprogramm vun der "Scène libre"

Fir d’éischt stierwen d’Bëscher

Ech gin uerschtert d'Wisen
a raschten am Gras
Wei laang nach mécht mech
den Da weider naass
De Reen dee fällt sauer
No Loft schnapen d'Fësch
Formaldehyd richt een
Fir d’éischt stierft de Bësch
Fir d’éischt stierwen d'Bëscher
de Ree kritt se vreckt
an d’Blieder erstécken
am Gëft an am Dreck
De Buedem ass krank ginn
D’Fësch schwammen um Réck
an d’Déire gi futti
mat glasegem Bléck
All Blumme verfaulen
Plastik huet kee Goût
De Knascht sténkt zum Himmel
an hieft am Egout
Do wänzlen sech d'Raten
Si hal’n et nach aus
D’Mikroben déi wuessen
Zum Frigo eraus
Eng Welt ouni Blummen
E Bësch ouni Beem
Keng Méif méi um Himmel
Kee Kand méi mat Dreem
Zum Schluss stierft de Mensch dann
Wat war hien sou domm
Fir séier ze vrecken
Huet hien lo nach d’Bomm

Retour... Mikis Theodorakis

© Guy Wagner, 1984-2003
  • PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)