Site Internet de Guy Wagner
Personnel Theodorakis Professionnel Les Cyranos Publications Liens


  
Ce qu'ils en ont écrit

Critiques sur mes publications XXI


Samuel Beckett: Theater II

Iwwersat vum Guy Wagner

 

Genee Kenntnes vun dem Beckett-Gesamtwierk

Ganz elementar Erausfuerderunge bei der Iwwersetzung an d'Lëtzebuergesch sinn iwwerdeems dat beim Bekcett wichtegt Zesummespill tëscht Rhythmus, geschwatenem Wuert an Handlung grad wéi geographisch resp. literaresch Referenzen. Well Lëtzebuergesch keng abstrakt, mee eng ganz direkt mëndlech Sprooch ass, huet de Guy Wagner dacks op Biller zréckgräife missen. Eng stëmmeg Beckett-Iwwersetzung an d'Lëtzebuergescht setzt jiddefalls eng genee Kenntnes vu sengem Gesamtwierk viraus. [...]

Lëtzebuergesch als vollwäerteg Literatursprooch

De Guy Wagner huuet [...] och mat senger zweeter Sammlung vun iwwersatene Beckett-Stécker op en Neits op eng ganz perséinlech Manéier beluegt, datt sech Lëtzebuergesch och all vollwäerteg Literatursprooch duerchaus eegent. Et geléngt him bei senger Iwwersetzung, net nëmmen déi reng lexikalesch, mee och déi phraseologesch-idiomatesch Finessen, grad wéi dee ganz spezifesche Rhythmus vum Lëtzevuergeschen mat grousser sproochlecher Sensibilitéit z'adaptéieren.

Beckett op Lëtzebuergesch gëtt dem Lies-Public am Grand-Duché e méi direkten Zougank zou dësem grousse Klassiker a vermëttelt iwwregens och ouni Weideres ganz präzis Nüancë vum Original-Text. Wa Lëtzebuergesch fir vill Leit vläicht nach ëmmer als eng éischter restringéiert Sprooch gëlt, sou weist dem Guy Wagner seng Iwwersetzung mat hir subtilen Ënnertéin just de Contraire. Dem Beckett säin Humor, an déi net nëmmen absurd, mee duerchaus och human Aspekter kréien an der lëtzbuergescher Faassung eng gan besonnesch expressiv Kraaft an Onmëttelbarkeet. [...]

Jeff Baden (Die Warte, 30. Juni 2011)

 


Die Heimkehr... Suite liens... Page d'accueil...

 

  Illustration


Buchdeckel

©2011 Guy Wagner PersonnelTheodorakisProfessionnelLes CyranosPublicationsLiens