PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
Georg Danzer: "Fridden"
Op Lëtzebuergesch vum Guy Wagner

Net eleng ech hunn sou eng Aangscht
Net eleng ech hunn sou en Haass op iech

déi dir eis regéiert
kugenéiert
a Kricher féiert

mir si just Dreck fir iech.
Véier Milliarden Mënschen
véier Milliarden Dreem och
iwwer déi dir laacht. Véier Milliarden Hoffnungen

déi dir mat engem Schlag zu Schane maacht.
An dir baut Rakéiten an Atomreaktren
an da Bunker - wou dir iech verdréckt.
Nëmmen dës Kéier
dir Hären
do kënnt der sécher sinn

datt dir mat eis vreckt.
Véier Milliarden Liewen
véier Milliarden Läichen

mee dat ass iech wurscht.
Lauschtert Leit vum Wëssen
dir Politiker
dir Herrschafte voll Muecht

mir hätte gär vun iech:

Gëtt ons endlich Fridden
gëtt ons endlich Fridden

Gëtt ons endlich Fridde fir eis Welt!
Gëtt ons endlich Fridden
gëtt ons endlich Fridden

gëtt ons endlich Fridde fir eis Welt!
Gëtt ons endlich Fridden
gëtt ons endlich Fridden

wir wëllen just de Fridden
Fridden fir dës Welt!

Um Himmel do steet d’Sonn
d’Kanner spill'n am Park

an et ass Fridden. - Ech sëtz’n op enger Bänk

mäi Kënnche spillt am Gras
an et ass Fridden.
Ech si frou mat de Leit
a wier och gäre frou
an ech wëll Fridden. - Keen Honger a keen Haass

kee Geier a kee Näid
an et ass Fridden.
Kee Führer a kee Staat
keng Iddeologie
an et ass Fridden.
Keen Abgascht a keng Aangscht
e Gott mee keng Relioun

an et ass Fridden. - Keng Muecht méi fir guer keen

a kee méi un der Muecht
an et ass Fridden.
Keen uewen a keen ënnen
dann ass eis Welt eréischt ronn

an et ass Fridden.

Gëtt ons endlich Fridden
gëtt ons endlich Fridden

gëtt ons endlich Fridde fir eis Welt!


© Trad.: Guy Wagner, 1984-2003wwwpicboxnet

Georg Danzer

De Georg (Schurli) Danzer huet eis den 21. Juni 2007
no schwéirer Krankheet fir ëmmer verlooss.
Mir halen säin Undenken a säi Wierk an Éieren.

  • PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
  • Zréck...