PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
D'Enn, mäi Frënd
Guy Wagner


Wann d’Spill ufänkt, ass d’Bühn däischter.

Et héiert een e liicht Jéimeren, éischter nach e Wënselen, wéi vun engem Hond.
D’Wënsele gëtt méi staark an an engems gëtt d’Bühn vun der Mëtt aus lues a lues méi hell.
Et erkennt een ëmmer méi däitlech e Rollstull, deen ëmgekippt ass. Eent vun de Rieder dréit nach.
A läit ënner dem Rollstull a probéiert, sech mat den Ielebéi drënner erauszezéien. E beméit sech a jéimert eng Zäitlaang weider.
Et héiert een d’Stëmm vu
B, nervös, irritéiert vu baussen.
B: – Wat hues de?
Paus.

– So dach eppes!
Paus.

– So dach eppes!
B jäitzt:
– So dach eppes!
A jéimert.
D’Dir geet op an et gesäit ee
B.
B erféiert:
– Mäi Gott!
B schluppt op A zou.
B.: – Wéi hues de dat do dann erëm fäerdeg bruecht?
A wéimert a versicht, de rietsen Aarm an d’Luucht ze hiewen. Léisst en erëm falen. ‘t geet net.
B béckt sech erof bei de Rollstull, péckt d’Äerm vun A. Hie probéiert mat vill Méi, A eropzezéien.
A hänkt an den Äerm vu B.
B probéiert, no vir gebéckt, mat A an sengen Äerm, de Rollstull opzehiewen. ‘t geet net.
Am Contraire:
A rutscht B aus den Äerm eraus an trëllt op de Buedem.
B riicht duerno fir d’éischt de Rollstull op a blockéiert d’Rieder.
B dréit sech zu A, péckt en a schleeft e bei de Rollstull.
En huet erëm vill Méi,
A an de Rollstull ze setzen, mä zu gudder Lescht gléckt et him.
Déi béid gesinn aus wéi zwéi Catcher just virum K.O.. Si schnauwen a käichen.

B:
– Wéi hues de dat do dann erëm fäerdeg bruecht?
A jéimert a käicht.

B:
– Schliesslech sëtz de scho laang genuch do drann, fir ze wësse, wéi ee mat esou eppes ëmgeet.
A jéimert a seet näischt.

B:
– A wann ech dann elo net do gewiescht wier?
Paus.
B schluppt rondrëm de Rollstull.
– A wann s de mech dann elo net gehat häss?
Paus.
B schluppt rondrëm de Rollstull.
– A wann s de mech net méi häss?
Paus.
B schluppt rondrëm de Rollstull.
– A wat ass den Dank? Null.
Paus.
B schluppt rondrëm de Rollstull.
– Näischt, du sees näischt, net emol Merci sees de, neen, näischt sees de, guer näischt. Dat ass jo och méi kamout. Du misst soss op eemol nach eng Erklärung gi fir eppes, woufir et keng Erklärung gëtt. Eng Erklärung, firwat s de ëmmer nach net kapabel bass, sou an engem Rollstull ze fueren, datt en net kippt.
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
– So mol, a wann ech dann elo tatsächlech net méi do gewiescht wier?
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
– So mol, a wann s de mech tatsächlech net hei gehat häss?
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
Stëllt.
B gëtt sech selwer d’Äntwert.
– Du wiers futti gaangen.
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
– Ze Gronn gaange wiers de.
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
– Ze Gronn gaange wiers de, krepéiert, krepéiert wéi en Hond. Wéi en Hond.
Paus. B schluppt rondrëm de Rollstull.
– Du wënsels jo scho wéi en Hond. Du wënsels wéi en Hond, deen de Krätz huet. De Krätz. Paus. Du hues de Krätz.
A wënselt.© Guy Wagner, 2006


Zréck zur Ufankssäit... Zur Annonce vun der Opféierong an der KUFA ..
  • PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)