PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
Aus: "Hänk dech dach nëmmen op!"
Guy Wagner

BRIGITTE: Ass der schon opgefall, weivill futtis Igelen op de Stroosse leien? Wann s de iwwerall, wou s de ee gesäiss, e Kräiz un de Bord vun der Strooss géifs stellen, géifs de nemme mei Kräizer gesinn... En Hammer-Kierfecht fir d'Igelen... An et fiert net nëmmen een driwwer, zéng... honnert sinn et der, 't ass jo eegal... Da leien se do, d'Träipe komme raus, d'Blutt pecht um Buedem, an se ginn ëmmer méi platt, méi zerquetscht, bis nach just eng Fatz Pelz do klieft... „Wasted life"... ewechgeworfent Liewen, plattgedreckt vun de Pneuë vun eisen Autoen... Honnerte vu klengen Igelcher... Déi sinn dach och mat Loscht gemeet ginn, a mat Péng gebuer ginn, a geniert ginn, an opgezu ginn... Herrgott, awer dach net, fir vun engem Auto plattgedréckt ze ginn... Si hunn dach och nëmmen hiert klengt Liewen, déi kleng Igelen... Wat déngen se dann nach hir Picken? Wat kënnen dei dann nach maachen?... Wuer wollt esou en Déierche grad hi, wei rëm en Auto koum?... War et net grad am Gaang, heem no senge Klenge kukken ze goen... oder no engem Partner ze sichen?... All dat ewechgeworfent Liewen. Wie gëtt eis dat Recht, fir domat ze maache, wat mer wëllen?... All dat Liewen ass dach net entstane, fir datt mir et vréckt maache, plattdrécken, zerquetschen, ewechwerfen...

No enger Paus, wou d'Brigitte sénge Gedanken nozegoë schéngt


BRIGITTE:
Ech liewe net, fir Igel ze ginn.


© Guy Wagner, 1987

  • PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)