Personnel ProfessionnelLes CyranosImagesPublicationsLiens

Quel tam-tam!Programme

Eng Show fir eng Schoul
Eng Produktioun "Les Cyranos" 
ënnert der Leedong vu Jacqueline Weber-Hengen a Guy Wagner 

Konzept, Struktur an Zwëschentexter:

Guy Wagner 

Texter:

Arthur, Luis Vaz de Camões, Giovanna Carmana Chevallier, Josy Christen, Roger McGough, Heinz Erhardt, Jhemp Hoscheit, Dieter Höss, Erich Kästner, Jemp Kunnert, Pir Kremer, Federico Garcia Lorca, Dobrivoje Matejic, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Pol Pütz, Jacques Prévert, Guy Rewenig, 
Edmond Rostand, Jemp Schuster, Sabrina Santos Soares, Guy Wagner, Jacqueline Weber-Hengen

Et wierke mat:

David Benito, Carlos Dias, Carole Doffing, Sindi Da Silva Rodrigues Alexandra Junker, Stephanie Kraus, Marko Markovic, Marc Molling, Yves Schaaf, Chantal Schroeder, Sabrina Santos Soares, Michel Silva Sousa, Fabiana Sorcinelli, Conny Waldbillig

  Retour...
Un texte de notre programme ... en Luxembourgeois

 


©2003 Guy Wagner
Personnel ProfessionnelLes CyranosImagesPublicationsLiens